PUHASTUSTEENUS, MIS TÕESTI TOIMIB!

Aastal 2004 jõudis ka Eestisse info köögi rasvakanalite puhastamise vajalikkusest ja võimalikkusest. Senini on antud teenust mitmed firmad pakkunud kas harjasmasinatega või siis käsitsi kraapimisega piirini, kuhu käsi ulatub. Võib kohata väärinfot, et ventilatsioonisüsteemist peab olema puhastatud esimene meeter, kuna see on kõige ohtlikum.

Rahvusvaheliselt on köögi rasvakanalite puhastusele kehtestatud kindlad nõuded selle kohta kui tihti ja mis piirini neid puhastama peaks.

PUHASTAMISEKS ON 3 meetodit, millega on võimalik rasvakanaleid puhastada (nende hulka ei kuulu harjasmasin

1) KÄSITSI KRAAPIMINE (kõige algelisem) antud meetodit saab kasutada vaid rasvatorudes (kanalites), kus inimene mahub sees roomama. Eestis sellised süsteemid praktiliselt puuduvad.

Kuna ümarates torudes on palju ebatasasusi, siis kraapides polegi neid võimalik päris puhtaks saada.

2) PUHASTAMINE KUIVA JÄÄGA (veel suhteliselt vähe kasutatud) see meetod on puhastuses kõige kulukam ja aeganõudvam. Ventilatsioonisüsteemi suunatakse robot, mis pritsib rasvasele pinnale suure survega kuiva jääd, mille tulemusena eraldub kanali seintelt rasv, mis imetakse rasvaimurisse.

3) RASVAKANALITE PESU spetsiaalse rootorpeaga, millega on võimalik pesta torusid läbimõõduga kuni 1,2 m. Kuna rahvusvaheliselt on kehtestatud norm, et kogu süsteem tuleb puhastada kuni puhta metallini, siis ongi antud meetod kõige efektiivsem. Kasutatakse puhastuskeemiat, mis on valmistatud just spetsiaalselt rasvakanalite pesuks.

PUHASTUSTEENUSE AJALUGU

Köögi rasvakanalite puhastus sai alguse 60ndate lõpus USA-s, mil hakati otsima lahendust rohketele köögi- ja toitlustuskohtade põlengutele. Esmaseks puhastusmeetodiks sai köögi rasvakanalite puhul ladestunud rasva ja muude võõrkehade eemaldamine kraapimise teel. Antud meetod oli ülimalt töömahukas ja nõudis rohkelt juurdepääsuluuke, tihti tuli kogu süsteem objektilt eemaldada ja juppideks lammutada. Pärast kraapimist puistati kanali seinad üle ammooniumsulfaadi pulbriga, mis tagas nii tuleohutuse kui ka edaspidise lihtsama puhastamise. Tänu pulbrile oli edaspidisel puhastamisel lihtsam ladestunud rasva eemaldada. Aastate möödudes tekkis hulganisti puhastusteenuse pakkujaid, kes kasutasid puhastamiseks mitmeid erinevaid algelisi mooduseid. Paljud uued firmad ei omanud teadmisi ega kogemusi antud valdkonnas, nad loobusid kraapimisest ja puistasid ammooniumsulfaadi pulbri otse ladestunud rasvale. Pärast puhastusteenuse turule tulekut vähenesid köökide põlengud ja tõdeti, et liigutakse õiges suunas. Peagi tekkisid aga seoses ammoniumsulfaadi pulbri väärkasutusega veelgi suuremad probleemid, ventilatsioonikanalid olid täitunud pulbri ja rasva seguga ega lasknud enam õhku läbi. Ventilaatorid kuumenesid ja süttisid ning kanalitest said leegitsevad tõrvikud. Kuna puhastuse teostust ei olnud võimalik jälgida, siis keelustati tuletõrje inspektorite poolt ammooniumsulfaadi pulbri kasutus puhastusteenuse juures (mõnes väiksemas kohas kasutatakse seda siiski tänaseni). Puhastusteenus on aastate jooksul arenenud, on kehtestatud kutsestandardid, mille täitmist jälgitakse kutsestandardite liidu poolt. Sellest hoolimata esineb firmasid, kes ei hooli standarditest või mugandavad neid vastavalt enda oskustele ja võimalustele.

Enimkasutatavaks vabanduseks / suusõnaliseks standardiks on, et tuleb puhastada vaid esimene meeter (kuna see pidavat olema kõige tuleohtlikum). See aga ei vasta ei standarditele ega tegelikkusele. Rahvusvaheliselt kehtestatud normide järgi tuleb puhastada kogu süsteem halja metallini.

Puhastus on soovitav lasta teostada vastavalt süsteemi inspekteerimiskavale:

  • Tahkel kütusel toitlustust pakkuv söögikoht   IGAKUISELT
  • Kõrge tootlikkuse/teenindusega kohad (kiirsöögikohad) KVARTAALSELT
  • Keskmise tootlikkusega söögikohad IGA 6 KUU TAGANT
  • Madala tootlikkusega söögikohad (laagrid, vanadekodud, lasteaiad) IGA AASTA

Tänu õigeaegsele ja kvaliteetsele teenindusele tagate oma toitlustuskoha ventilatsiooniseadmete töökindluse aastateks.

Uue söögikoha ehitamisel või olemasoleva söögikoha ventilatsioonikanalite ehitamisel tuleks järgida järgmisi rahvusvahelisi nõudeid:

  1.  Rasvakanalite liitekohad peavad olema vedelikukindlad (st ei tohi lasta rasval liitekohtadest tilkuda). Peavad olema kas keevitatud või siis vastupidavalt tihendatud.
  2. Rasvakanalitel peab olema piisavalt hooldus-/puhastusluuke. Luugid peavad piknema iga 3m tagant. Luugid peavad olema tihked ja omama tule- ja rasvakindlaid tihendeid.
  3. Puhastusluugid peavad olema tähistatud ja kergesti juurdepääsetavad. Iga luugi juures peab asuma kontroll-leht, kuhu tuleb märkida iga luugi avamise kord ja avaja nimi.